h2>Gebruiksvoorwaarden van de website www.citroencarstore.be en algemene voorwaarden voor voorboeking Citrëon Flash-verkopen

1. INLEIDING

De toegang tot en het gebruik van de site www.citroencarstore.be (verder: de “Website” genoemd) zijn onderworpen aan de onderhavige gebruiksvoorwaarden (verder: “Algemene Voorwaarden” genoemd) en aan de toepasselijke wetten en/of reglementen. De toegang tot de Website impliceert bijgevolg de integrale aanvaarding door de internetsurfer, zonder voorbehoud, van de Algemene Voorwaarden. Automobiles Citrëon behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of bij te werken, evenals de elementen die op de Website voorkomen. Al deze wijzigingen gelden voor de bezoeker bij elk bezoek aan de Website.

2.VOORSTELLING VAN DE WEBSITE

De Website laat de gebruikers (verder: de “Gebruikers” genoemd) van de volgende diensten genieten:

2.1 Voorstelling van beschikbare nieuwe wagens van Citroën die tot de voorraad van de verkooppunten behoren

De verkooppunten van het Citroën-netwerk waaraan de pagina's van de Website www.citroencarstore.be gewijd zijn, zijn de verdelers van nieuwe wagens van het Citroën-netwerk in België die vooraf aanvaard hebben om hun voorraad aan nieuwe wagens van Citroën volledig of gedeeltelijk online te plaatsen. Op de onthaalpagina van de Website kiest de Gebruiker het gewenste verkooppunt. Hij kan dan vervolgens:

Na de zoekopdracht die door de Gebruiker uitgevoerd werd, verschijnt op de webpagina's die aan dit verkooppunt gewijd zijn, een lijst van nieuwe wagens van Citroën die beschikbaar zijn voor de verkoop en die tot de voorraad van het verkooppunt behoren.

De Gebruiker kan dan een wagen kiezen om er de gedetailleerde fiche van te bekijken. Deze omvat:

Hierbij wordt gepreciseerd dat de nieuwe wagens die te koop aangeboden worden, niet noodzakelijk overeenstemmen met de actuele omschrijving, maar het kan tevens een vroegere omschrijving zijn (afhankelijk van hun productiedatum). De vermelde aanbevolen prijs is deze die geldt in overeenstemming met de omschrijving van de voorgestelde wagen. De Gebruiker wordt uitgenodigd om zich naar het verkopende verkooppunt te begeven om de omschrijving van de wagen te weten te komen.

Indien in de voorraad van het geraadpleegde verkooppunt geen wagens beschikbaar zijn die exact overeenstemmen met de zoekopdracht van de Gebruiker, wordt de Gebruiker uitgenodigd om een bericht naar het verkooppunt te sturen aan de hand van een elektronisch formulier. Als de Gebruiker geïnteresseerd is in een nieuwe wagen van Citroën in de voorraad van het geraadpleegde verkooppunt, vult de Gebruiker het elektronische formulier voor de wagen in en bevestigt hij voor verzending naar het geraadpleegde verkooppunt en om naar de volgende stap te gaan. Het versturen van dit formulier heeft niet als gevolg dat de wagen gereserveerd is. Het verkooppunt zal dan binnen 24 uur contact opnemen met de Gebruiker (op werkdagen).De Gebruiker erkent dat Automobiles Citroën een hosting provider is met betrekking tot de pagina's die gewijd zijn aan de voorstelling van de voorraad van de verkooppunten, en bijgevolg geen enkele verantwoordelijk draagt voor de inhoud van deze pagina's. Elk verkooppunt is immers verantwoordelijk voor de inhoud en het bijwerken van alle pagina's die gewijd zijn aan de voorstelling van zijn voorraad, en in het bijzonder de voorstelling van de wagens, de prijzen en de beschikbaarheid.

2.2 Voorstelling en reservatie van nieuwe wagens van Citroën die beschikbaar zijn voor de verkoop in het kader van de flash-verkopen

Vanaf de onthaalpagina van de Website klikt de Gebruiker door naar een pagina waarop hij zijn gegevens kan ingeven. De Gebruiker gaat dan naar de voorstelling van de nieuwe wagens van Citroën die beschikbaar zijn voor de verkoop in België, gedurende een beperkte periode en voor een aantrekkelijke prijs, berekend op basis van de aanbevolen maximumprijs van de constructeur verminderd met een tijdelijke korting die verbonden is met de promotie.

Aangezien de Website een keer per dag ('s avonds) automatisch bijgewerkt wordt, is het mogelijk dat een wagen die in de loop van de dag toegewezen werd aan een klantenbestelling of -reservatie, nog zichtbaar is voor een Gebruiker op de dag zelf, zolang de avondlijke update niet uitgevoerd is.

De Gebruiker kan dan een wagen kiezen om er de gedetailleerde fiche van te raadplegen. Op deze fiche staan de gegevens die vermeld worden in § 2.1 hierboven en de korting die door het verkopende verkooppunt van Citroën wordt toegekend in het kader van de flashverkopen. Nadat hij een wagen geselecteerd heeft, beschikt de Gebruiker over de mogelijkheid om hem te reserveren. Om een wagen te reserveren:

Daarnaast is een samenvatting van de onlinereservatie beschikbaar.

Vanaf de validering van de reservatie, krijgt de Gebruiker op het opgegeven e-mailadres een bevestigingse-mail met de samenvatting van de gegevens van de wagen waarop de reservatie betrekking heeft. Nog steeds te rekenen vanaf de validering, wordt de wagen die door de Gebruiker gekozen werd, gedurende 48 uren geschorst op de voorziening van de Flash-verkopen. Gedurende deze termijn kan de Gebruiker zich naar het verkopende verkooppunt te begeven om de wagen daar te kopen. Deze termijn houdt geen rekening met zaterdagen, zondagen en feestdagen (die dus aan deze termijn worden toegevoegd). Indien bij het verstrijken van deze termijn niet tot een aankoop werd overgegaan, zal de wagen weer op de Website voorgesteld worden als beschikbaar voor reservatie. De Gebruiker kan slechts één voertuig voor-reserveren gedurende een periode van 48 uur. Na deze termijn van 48 uur kan hij weer een voor-reservatie doen.

De reservatie gebeurt tussen de Gebruiker en het verkooppunt van Citroën dat de geselecteerde wagen verkoopt.

Indien de gegevens die door de Gebruiker ingevoerd zijn in het kader van de reservatie onregelmatig, ondoeltreffend, onvolledig of frauduleus zouden zijn, dan wordt de reservatie automatisch geannuleerd. De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat Automobiles Citroën een hosting provider is van de pagina's waarop de voorraad van de verkooppunten wordt voorgesteld, en dus niet verantwoordelijk is voor de inhoud van deze pagina's. Elk verkooppunt is immers verantwoordelijk voor de inhoud en het bijwerken van alle pagina's die gewijd zijn aan de voorstelling van zijn voorraad, en in het bijzonder de voorstelling van de wagens, de prijzen en de beschikbaarheid.

3. PUBLICATIE EN HOSTING

Publicatie :

De homepagina wordt gepubliceerd door AUTOMOBILES CITROËN, Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 16.000.000 euro en met hoofdzetel te PARIJS (17) - Immeuble Colisée III - 12, rue Fructidor, ingeschreven in het handelsregister van PARIJS onder het nummer B 642 050 199.

Contact : Klantenrelaties

De verantwoordelijken voor de publicatie van de pagina's waarvan Automobiles Citroën de uitgever is:

- Directeur van de publicatie: Olivier MAZY

- Websiteverantwoordelijke: Christian DERAUW

De pagina's met betrekking tot de voorstelling van de voorraad van elk verkooppunt, worden gepubliceerd door elk van de betreffende verkooppunten.

Hosting :

PSA Peugeot Citroën Centre Technique d'Achères Rond Point Jenatzy 78300 POISSY

4. PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

Citroën respecteert uw privacy. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

Meer informatie voor cookies hier.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Automobiles Citroën meldt de Gebruikers van de Website:

1. dat vele elementen van de Website beschermd zijn:
a. door het auteursrecht, zoals in het bijzonder de architectuur van de Website, plannen, foto's, artikels, teksten, tekeningen, geanimeerde sequenties, ...;
b. en/of door het tekeningen- en modellenrecht: dit zijn in het bijzonder de modellen van de wagens die op de Website verschijnen;
c. en/of door het merkenrecht: dit zijn in het bijzonder het merk 'Citroën', de gestileerde dubbele chevron (het logo van Automobiles Citroën) en de merken van de automodellen die op deze website verschijnen.

2. dat deze elementen de exclusieve eigendom zijn van Automobiles Citroën of van derden die Citroën de toelating hebben gegeven om ze te gebruiken.

Elke reproductie, voorstelling, gebruik, aanpassing, wijziging, opname, vertaling, commercialisering, gedeeltelijk of volledig, door om het even welke procedé en op gelijk welke drager (papier, digitaal, ...) is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Automobiles Citroën, met uitzondering van de uitzonderingen beoogd in de artikelen 21 tot 23bis van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Namaak van de auteursrechten en/of van tekeningen en of modellen en/of van het merk kan leiden tot een gevangenisstraf van drie maanden tot drie jaar en/of een boete van 100 tot 100.000 euro.

6.HYPERTEXTKOPPELINGEN

OOm een hyperlink naar de Website te plaatsen, is de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Automobiles Citroën vereist. Automobiles Citroën kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud noch voor de producten of diensten die worden voorgesteld op de sites waarmee de Website is verbonden door middel van hyperlinks of andere koppelingen.

7.VEILIGHEID

De Gebruiker verbindt zich ertoe om bij het gebruik van de Website niet over te gaan tot handelingen die computerpannes, functionele pannes of storingen van gelijk welke aard veroorzaken die de werking van de Website of van gelijke welke service die toegankelijk is via de Website, kan beïnvloeden. De Gebruiker verbindt zich er in het bijzonder toe om alleen betrouwbare gegevens ter beschikking te stellen die de werking van de website of van elke service die via de Website toegankelijk is, kan beïnvloeden. Bij het gebruik dat gemaakt wordt van de Website of van elke andere service die toegankelijk is via de Website, moeten alle toepasselijke nationale en internationale reglementen nageleefd worden, evenals de rechten van derden, en mag op geen enkele wijze schade aan Automobiles Citroën berokkend worden.

8. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

De Gebruikers gebruiken de Website op eigen verantwoordelijkheid. Automobiles Citroën, haar dochterondernemingen en leden van haar netwerk kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade zoals materiële schade, verlies van gegevens of programma's, financieel verlies, voortvloeiend uit het gebruik van de Website of van de websites die ermee verbonden zijn of van de website waarnaar hij verwijst. We vestigen er de aandacht van de Gebruiker op dat bepaalde producten of diensten die op de Website worden voorgesteld, in bepaalde landen het voorwerp kunnen uitmaken van bijzondere reglementen en zelfs beperkingen en/of verbodsbepalingen. De Gebruiker moet zich er bijgevolg van verzekeren dat de wetgeving van het land van waaruit hij de Website consulteert, zulks toelaat.

9. TOEPASSELIJK RECHT

De Website en de onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht en zijn in het Frans en in het Nederlands opgesteld.